کتاب‌ها

 • Homo-sepians
 • Deep work
 • 12 Rules for Life
 • Josef Albers: Interaction of color
 • The Internet of money
 • 21 Lessons for 21 Century
 • Spent: Sex, Evolution, and Consumer Behavior
 • The Second Machine Age
 • On Writing Well
 • Perl Medic
 • Sources of Power: How People Make Decisions - Gary Klein
 • Thinking, Fast and Slow
 • Cats and the Good Life
 • Moonwalking with Einstein
 • The Secrets of Words - Noam Chomsky
 • Man of mathematics

Tech

 • Monolith to Microservices
 • Don’t make me think
 • Rocket surgery made easy
 • A Philosophy of Software Design

Lists

 • در جستجوی طبیعت - غریزه زیست‌گرایی
 • هویت - میلا کوندرا
 • عروس دریایی - نشر افق
 • در ستایش بطالت، نوشته‌ی برتراند راسل، ترجمه محمدرضا خانی، نشر نیلوفر
 • هیچ دوستی به جز کوهستان
 • پاچینکو

معرفی شده

 • شاه - عباس میلانی
 • خودباوری در خلاقیت
 • خطاهای شناختی